Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Các trang web hỗ trợ trực tuyến cho blog

- Các website hỗ trợ trang trí với nhiều hiệu ứng đa dạng cho blog
www.bigoo.ws
www.blinkyou.com/widgets.php

 
- Các website hỗ trợ tạo chữ động
http://glittermaker.com/
http://taochu.com/
http://www.pimp-text.com/
http://www.graffitigen.com/
http://cooltext.com/
 

- Tạo đường phân cách,đường viền
http://www.bigoo.ws/images/divider/
 

- Chèn hình ảnh động
Valatines : http://www.bigoo.ws/Images/st-valentine/
Búp bê : http://www.bigoo.ws/Glitters/doll/
Dòng chữ : http://www.bigoo.ws/Glitters/text-miscellaneous/
Chữ chạy qua màn hình : http://www.bigoo.ws/generator/WordGenerator.aspx
Tạo banner : http://www.bigoo.ws/generator/banner-maker-2.htm
Dán sticker chữ có sẵn : http://www.bigoo.ws/Words/text-and-quotes/
Thư tình viết tay : http://www.bigoo.ws/generator/love-notes-20.htm
Bảng điện tử : http://widget.bigoo.ws/generators/LED-Scroller/LCDUI.swf?domain=http://bigoo.ws&path=http://widget.bigoo.ws/generators/LED-Scroller/&dname=bigoo.ws&msg=Visit bigoo.ws

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget