Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

"Kỷ niệm... LÀ..." 
“Kỷ niệm… KHÔNG   
- Khi lòng ta muốn xóa !
Kỷ niệm… LÀ  TẤT  CẢ
- Khi lòng mình khắc ghi !”

 

 
 

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget