Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

LẼ HUYỀN VI NHIỆM MẦULẼ  HUYỀN  VI  NHIỆM  MẦU
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Có những thứ ban ngày
Chẳng là gì đâu em
Khi đêm xuống ngẫm xem…
- Chúng lại là TẤT CẢ !!!

Có những thứ khi già
Ta mới ngộ ra được
Có mất mới có được
Có trước mới có sau.

Lẽ huyền vi nhiệm mầu
Cần thời gian thấu hiểu
Con người có mục tiêu
Cần biết chờ biết đợi.


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget