Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Gì như - Gì vậy...?!  "Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình"
- Tuy chưa gặp mặt mà tình... đã ưng !
Dẫu là _ Khác họ người dưng
- Một lần quen biết đã dường... tương tư.

 

Gì như - mờ tỏ thực hư...
Gì như - lửa đốt...
Gì như - hương trầm...
Gì như - những đợt sóng ngầm...
Gì như - là gió thì thầm... bên tai
Gì như - cổ tích đời nay
Gì như - in đậm dấu hài... vườn tôi
Gì như - bổi hổi bồi hồi...
Gì như - Tôi sống lại rồi _ Thực đây !
Gì như - Tôi vướng phải... dây
Gì như - Gì vậy...?!

 
  - À, Dây Tơ Lòng !!!


 photo 32-1.gif


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget