Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Tôi... đang lắng nghe

@ TÌNH YÊU THƯƠNG vĩ đại hơn cả, bởi vì nó:
- Khoan dung tất cả
- Tin tưởng tất cả
- Hy vọng tất cả
- Chịu đựng tất cả
Và một điều chắc chắn rằng:
* TÌNH YÊU THƯƠNG chẳng hề hư mất bao giờ !

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget